પાલક માતા પિતા યોજનામાં સરકાર બાળકને મહિને 3000 રૂપિયા અને વાર્ષિક 36000 રૂપિયાની સહાય કરવામાં આવે છે

પાલક માતા પિતા યોજનામાં સરકાર બાળકને મહિને 3000 રૂપિયા અને વાર્ષિક 36000 રૂપિયાની સહાય કરવામાં આવે છે

Palak mata pita yojana 2024:પાલક માતા પિતા યોજનામાં સરકાર બાળકને મહિને 3000 રૂપિયા અને વાર્ષિક 36000 રૂપિયાની સહાય કરવામાં આવે છે.. નમસ્કાર મિત્રો ભારત માતા પિતાનું સપનું હોય છે કે તેમના બાળકો તેમનો પાલન કરે માતા પિતાએ તેમના બાળકોને શિક્ષણ આપીને મોટા કર્યા હોય છે અને પછી બાળક મોટું થાય એટલે માતા-પિતાને છોડી મૂકે છે … Read more